Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO
W KATOWICACH

Rozdział I

Zagadnienia ogólne

  • 1.
  1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
    2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
    3. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi na podstawie umowy o pracę, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

Rozdział II

Funkcje biblioteki

  • 2.    
    Biblioteka:

Służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
4. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałypracownikó

 Rozdział III
 Organizacja biblioteki
  § 3.

1.Nadzór:
Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:
a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki;
b) zarządza inwentaryzacją zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.
2. Lokal:
Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.
3. Zbiory:
a) biblioteka gromadzi następujące materiały:
– wydawnictwa informacyjne;
– podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli;
– podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego;
– lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania;
– lektury uzupełniające do języka polskiego;
– literaturę popularnonaukową i naukową;
– wybrane pozycje z literatury pięknej;
– wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa;
– odpowiednią prasę dla młodzieży i nauczycieli;
– materiały audiowizualne.
b) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne;
c) rozmieszczenie zbiorów:
– literatura piękna z innych działów stoi w układzie działowym wg nauk;
– literatura popularnonaukowa i naukowa tworząca księgozbiór podręczny – wg działów nauk;
– lektury do języka polskiego – alfabetycznie;
d) czasopisma społeczno-kulturalne przechowuje się w bibliotece w wyznaczonym miejscu widocznym dla czytelników;
e) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni/sal lekcyjnych na zajęcia.
4. Pracownicy:
a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz;
b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
5. Czas pracy biblioteki:
a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych zgodnie z organizacją roku szkolnego;
b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece inwentaryzacji;
c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły i wynosi co najmniej 5 godzin dziennie.
6. Finansowanie wydatków:
a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły;
b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku szkolnego,
c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły;
d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

 

Rozdział IV

 Prawa i obowiązki                                   

 nauczyciela bibliotekarza
 § 4.

1.Praca pedagogiczna:
W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni;
b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury;
c) udzielania informacji;
d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
e) prowadzenia działania rozwijających wśród uczniów wrażliwość kulturową i społeczną;
f) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy;
g) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
h) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa i podejmowania działań rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów;
i) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
2. Praca organizacyjno-techniczna:
W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
a) gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki;
b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne);
d) udostępnianie uczniom do końca września każdego roku szkolnego podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN (szczegółowe warunki zasad udostępniania określa odrębny regulamin);
e) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych, zdezaktualizowanych i zniszczonych);
f) przeprowadzania kontroli zbiorów bibliotecznych (inwentaryzacji) co najmniej raz na 4 lata;
g) organizacji udostępniania pozostałych zbiorów; h) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, księgozbioru przeznaczonego do wypożyczeń na zewnątrz).
3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów;
b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
c) sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy;
d) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, akcesję czasopism, ewidencję wypożyczeń;
e) doskonali warsztat pracy.

 

Rozdział IV
  Prawa i obowiązki czytelników
  § 5.
1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć bądź zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji i prolongatę wypożyczonej.
5. Korzystając z czytelni wpisany zostaje przez bibliotekarza do zeszytu odwiedzin.
6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: upomnienie lub nagana wychowawcy klasy, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego. Uczniowie oddają książki w terminie dwóch tygodni przed upływem roku szkolnego.
9. Na terenie biblioteki i czytelni obowiązuje czytelników całkowity zakaz spożywania posiłków.
10. Na terenie biblioteki i czytelni obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków i okryć wierzchnich.
11. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
12. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
13. W sytuacji nieodpowiedniego zachowania się na terenie biblioteki i czytelni, uczeń na prośbę bibliotekarza opuszcza salę biblioteczną
§ 6.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

Regulamin czytelni

 


1.Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy SP 32.
3. Wstęp do czytelni tylko z zeszytem i przyborami do pisania. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.
4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela .
5. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
6. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.
7. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
8. Ze względu na ochronę antywirusową, zabrania się samowolnego używania własnych płytek.
9. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.